Erasmus czy nie Erasmus? To jest pytanie!

Oprócz programu Erasmus dla studentów szkół wyższych, w Europie i poza nią istnieje wiele możliwości: wolontariat, praca, studia, staże lub po prostu podróżowanie dla zabawy; krótki pobyt lub rok zmieniający życie.

Co to jest Erasmus?

Program Erasmus jest europejskim programem finansowania ustanowionym w 1987 r., oferującym studentom uniwersyteckim możliwość studiowania lub odbycia stażu za granicą w innym kraju na okres co najmniej 2 miesięcy i maksymalnie 12 miesięcy na cykl studiów. Erasmus oferuje teraz możliwość wyjścia daleko poza granice Europy.

Możesz na tym skorzystać?

Studenci szkół wyższych, którzy ukończyli 1 rok studiów, mogą korzystać z programów studiów i staży Erasmusa. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Pieniądze?

Każdy student otrzymuje stypendium, które częściowo pokrywa koszty pobytu za granicą. Dotacje różnią się od krajów wysyłających i przyjmujących. Twoja uczelnia jest zobowiązana do podania kwoty stypendium do wiadomości publicznej studentom, więc możesz po prostu zwrócić się do swojego biura stosunków międzynarodowych. Dotacja może być często uzupełniona dotacjami regionalnymi lub krajowymi.

Należy pamiętać, że w większości przypadków sama dotacja z programu Erasmus nie pokryje wszystkich wydatków związanych z życiem.

Kursy?

Jednym z podstawowych praw każdego studenta biorącego udział w wymianie jest pełne uznanie przedmiotów pomyślnie zaliczonych za granicą przez uczelnię macierzystą. Przed opuszczeniem uczelni macierzystej student uczestniczący w programie podpisuje Porozumienie o programie zajęć – dokument opisujący program studiów realizowany w uczelni przyjmującej. Na zakończenie pobytu uczelnia przyjmująca powinna przygotować dla studenta dokument zwany „wykazem zaliczeń”, który potwierdza ukończony program studiów i wyniki. Dokumenty te są prawnie wiążące dla wszystkich zainteresowanych stron. Jeśli napotkasz problemy z rozpoznaniem, możesz zwrócić się do organizacji studenckich o pomoc w weryfikcji kursów.

Język?

Uniwersytety bardzo często oferują kursy językowe dla studentów zagranicznych. Od 2015 r. wszyscy studenci Erasmusa będą mogli zarejestrować się na stronie internetowej Erasmus Online Linguistic Support i uczęszczać na kursy językowe online.

Przygotowania?

Możesz szukać wskazówek i porad w lokalnych sekcjach ESN, gdzie wolontariusze, byli studenci Erasmusa, chętnie udzielą Ci wsparcia w całym procesie.

W każdym razie należy zacząć planować swój pobyt w ramach programu Erasmus z co najmniej 6-miesięcznym wyprzedzeniem!

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Bardziej szczegółowe informacje na temat programu ERASMUS są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej. W celu uzyskania informacji na temat składania wniosków, terminów itp. należy się skontaktować z Biurem Stosunków Międzynarodowych własnej uczelni.

Można również znaleźć więcej szczegółów i dowiedzieć się więcej na temat projektów, z których można skorzystać na stronie internetowej Narodowej Agencji.

Wreszcie, możesz skontaktować się z lokalną sekcją programu Erasmus Student Network, większość wolontariuszy doświadczyła programu Erasmus i będzie w stanie poprowadzić Cię przez jego tajemnice.

Dodaj komentarz