Edukacja w Niemczech, w tym szkoły podstawowe i średnie, a także szkolnictwo wyższe, jest finansowana przez rząd. Oznacza to, że większość szkół wyższych w Niemczech nie pobiera opłat za naukę.

Opłaty uniwersyteckie dla niemieckich uczelni publicznych

W 2013 roku Dolna Saksonia była ostatnim niemieckim krajem związkowym, który zrezygnował z opłat za studia po ich ponownym wprowadzeniu w 2006 roku w ramach krótkotrwałego eksperymentu. Z wyjątkiem Badenii-Wirtembergii (patrz niżej) wszystkie publiczne uniwersytety w Niemczech mogą uczęszczać na studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie.

Opłaty semestralne (Semesterbeitrag)

Studenci muszą płacić opłaty administracyjne (Semesterbeitrag) w wysokości około 150 do 250 euro za semestr. Pieniądze te przeznaczane są na dofinansowanie mieszkań studenckich i stołówek. Uprawnia to również do członkostwa w związku studenckim, karty podróżnej do komunikacji miejskiej oraz dostępu do uniwersyteckich obiektów sportowych.

Czesne w Badenii-Wirtembergii

Począwszy od semestru zimowego 2017/18, kraj związkowy Badenia-Wirtembergia zdecydował się na pobieranie czesnego w wysokości 1.500 euro za semestr dla studentów zagranicznych. Opłata ta nie dotyczy obywateli UE i EOG oraz studentów międzynarodowych, którzy posiadają niemieckie świadectwo ukończenia szkoły średniej (Abitur).

Od 2019 roku władze państwowe Nadrenii Północnej-Westfalii rozważają podobno ponowne wprowadzenie opłat za naukę dla studentów spoza UE. Nie wiadomo, czy inne niemieckie kraje związkowe pójdą w ich ślady.

Czy studenci spoza UE muszą płacić czesne?

W skrócie, nie. Ani obywatele Niemiec, UE, ani spoza UE nie muszą płacić czesnego na niemieckich uniwersytetach, z wyjątkiem instytucji w Badenii-Wirtembergii i prywatnych uniwersytetów (patrz poniżej). Jako studenci spoza UE potrzebują Państwo jednak wizy lub zezwolenia na pobyt oraz dowodu, że mogą Państwo pokryć koszty utrzymania na czas swojego pobytu w Niemczech.

Koszty prywatnych uniwersytetów w Niemczech

Większość uniwersytetów w Niemczech jest finansowana przez państwo i dlatego nie pobiera opłat za studia. Uczelnie prywatne mogą jednak pobierać wyższe opłaty.

Opcje finansowania studentów

Niemiecki rząd federalny zapewnia wsparcie finansowe dla osób chcących podjąć studia wyższe w formie Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). BAföG zapewnia pomoc studentom poniżej 30 roku życia, którzy od pięciu lat mieszkają w Niemczech, w tym obywatelom UE i osobom spoza UE posiadającym ważne zezwolenie na pobyt.

Pomoc jest udzielana w formie dotacji i/lub nieoprocentowanej pożyczki. Więcej informacji i szczegółów na temat składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej BAföG (w języku niemieckim) lub w biurze międzynarodowym swojej uczelni.

Dla studentów zagranicznych dostępne są inne granty i stypendia w ramach programów takich jak Erasmus+ i DAAD.

Dodatkowe koszty podczas nauki

Oprócz czesnego i opłat semestralnych są jeszcze inne wydatki, które należy wziąć pod uwagę, jeśli rozważa się podjęcie studiów w Niemczech, m.in:

Jeśli ubiegają się Państwo o pozwolenie na pobyt, będą Państwo musieli wykazać wystarczające środki na pokrycie tych kosztów. Wymagana kwota wynosi zazwyczaj około 8.700 euro rocznie.

Warto pamiętać, że studenci często mają prawo do zniżek w sklepach, restauracjach, muzeach i kinach. Jako student możesz być również zwolniony z opłat na swoim niemieckim koncie bankowym.